برچسب های پست موزه علیقلی آقا’

موزه حمام علی قلی آقا اصفهان اصفهان

موزه حمام علی قلی آقا اصفهان

موزه حمام علی قلی آقا اصفهان حمام علیقلی خان اصفهان یا همان موزه حمام علیقلی خان که حمامی در اصفهان بوده در دوره حاضر تغییر کاربری داده و تبدیل به موزه مردم شناسی شده است این بنا در منطقه یک، خیابان بیدآبادی، محله علیقلی آقا واقع شده است. مجموعه تاریخی علی قلی آقا از اثرات […]